Alies voor de vluchteling

Help mee

Veelgestelde vragen

Waarom is jouw werk noodzakelijk?

Asielzoekers behoren tot een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Ze hebben noodgedwongen alles achter zich moeten laten en komen ‘uitgekleed’ in ons land aan: zonder (t)huis, familie of gemeenschap, zonder geld. Ze hebben onze praktische en financiële hulp nodig om hier weer een bestaan op te kunnen bouwen. Ik kan hen helpen op weg naar een verblijfsvergunning. Zodat ze weer een toekomst krijgen. Dat maakt me dankbaar, denkend aan de woorden van de Heere Jezus Zelf: ‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit alles voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’ (Matth 25:40).

Hoe maakt mijn gift het verschil?

Wereldwijd zijn er ontzettend veel christenen op de vlucht vanwege hun geloof. Sommigen van hen komen naar Nederland. Zij hebben recht op asiel. Iedere vluchteling krijgt een advocaat toegewezen voor zijn of haar asielprocedure. Asieladvocaten zijn verplicht om een aantal aanvragen (gesubsidieerd) in behandeling te nemen, maar deze asielprocedures kosten in de regel te veel tijd en geld. Daarom doen veel advocaten een beroep op ons juridisch team; ze besteden hun werk gedeeltelijk uit aan ons. De expertiserapporten die wij schrijven ondersteunen de asielaanvraag inhoudelijk en worden ingebracht in de procedure, waarna de IND een besluit neemt over de aanvraag. Zo werken we samen aan het recht op een eerlijk proces voor iedere asielzoeker.

Wat doe je concreet voor de asielzoekers die je bijstaat?

In de meeste gevallen geven we als stichting een second opinion over een afgewezen asielaanvraag: een christenasielzoeker heeft asiel aangevraagd op grond van zijn geloof, maar de IND concludeert dat hij geen christen is en dus wordt de aanvraag afgewezen. Advocaten melden deze zaken bij ons aan. Wij beoordelen vervolgens de redenen van afwijzing. Waarom weigert de IND de aanvraag? Zijn er terecht vraagtekens te plaatsen of worden er fouten gemaakt in de procedure? Onze bevindingen werken we uit in een expertiserapport, die door de advocaat wordt ingebracht bij de IND en/of de rechter. Ons doel is dat het besluit zal worden herzien en de asielzoeker alsnog een vergunning krijgt. Verder geven we soms ook algemeen advies aan asielzoekers, of begeleiden we ze op weg naar hun asielaanvraag.

Wat is het resultaat van je werk?

Resultaten zijn lastig in kaart te brengen: procedures kunnen jaren voortduren. Soms krijgt een asielzoeker bijvoorbeeld pas een verblijfsvergunning na vijf jaren procederen. Ook krijgen we niet van iedere advocaat bericht over een inwilliging van een asielverzoek: de cijfers zullen dus altijd lager zijn dan het werkelijke resultaat. Sinds ik bij Gave werk hebben we 73 keer een melding van een van onze advocaten ontvangen dat een asielzoeker een verblijfsvergunning kreeg na een eerdere afwijzing (cijfers geüpdatet tot juli '22). Voor 73 mensenlevens mochten we het verschil maken. Dat maakt me stil, en vooral heel dankbaar.

Waar gaat mijn geld naar toe?

Als Gave-medewerker ontvang ik geen regulier salaris. Gave is een missionaire organisatie waarbij medewerkers salaris ontvangen vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Deze achterban bestaat uit een groep van vrienden, familie en een christelijke gemeenschap of kerk die ons werk biddend, praktisch en financieel ondersteunen. Uw bijdrage maakt het voor mij mogelijk om dit werk te blijven doen, zodat ik het onrecht dat christenasielzoekers soms treft aan de kaak kan stellen. Zo geef ik samen met u en mijn omgeving gehoor aan de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen: ‘Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald’ (Matth. 25:35).